eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3002

NGC 3002
Objekt NGC 3002 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3002 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: * -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h48m57.1s; Dec= 44°3'24"

Blízke objekty: NGC 3000, NGC 3001, NGC 3003, NGC 3004

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.