eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3040B

NGC 3040B
Objekt NGC 3040B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3040B - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.2'
veľkosť: V=15.0m; B=15.8m
Jas povrchu: 12.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h53m3.4s; Dec= 19°26'32"
RedShift (z): 0.023260
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3040B: na základe množstva červeného posunu (z) - 98.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3040B : PGC 200252, UGC 5300, MCG 3-25-37, CGCG 92-67

Blízke objekty: NGC 3039, NGC 3040A, NGC 3041, NGC 3042

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.