eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 306

NGC 306
Objekt NGC 306 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 306 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Tukan
Typ: OCL -
Uhlové rozmery: 0.80'
veľkosť: B=12.5m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h54m15.1s; Dec= -72°14'33"
Iné mená objektu NGC 306 : ESO 29-SC23, in SMC

Blízke objekty: NGC 304, NGC 305, NGC 307, NGC 308

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.