eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3071

NGC 3071
Objekt NGC 3071 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3071 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.3'
veľkosť: V=14.5m; B=15.5m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h58m52.9s; Dec= 31°37'15"
RedShift (z): 0.021421
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3071: na základe množstva červeného posunu (z) - 90.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3071 : PGC 28825, CGCG 153-8, NPM1G +31.0173

Blízke objekty: NGC 3069, NGC 3070, NGC 3072, NGC 3073

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.