eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3072

NGC 3072
Objekt NGC 3072 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3072 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x0.6'
veľkosť: V=12.8m; B=13.7m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 9h57m23.9s; Dec= -19°21'17"
RedShift (z): 0.011445
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3072: na základe množstva červeného posunu (z) - 48.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3072 : PGC 28749, ESO 566-33, MCG -3-26-1

Blízke objekty: NGC 3070, NGC 3071, NGC 3073, NGC 3074

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.