eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3097

NGC 3097
Objekt NGC 3097 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3097 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: * -
veľkosť: B=14.1m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h3m58.4s; Dec= 60°4'59"

Blízke objekty: NGC 3095, NGC 3096, NGC 3098, NGC 3099A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.