eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3128

NGC 3128
Objekt NGC 3128 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3128 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x0.7'
veľkosť: V=13.5m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h6m1.4s; Dec= -16°7'22"
RedShift (z): 0.015599
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3128: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3128 : PGC 29330, MCG -3-26-20

Blízke objekty: NGC 3126, NGC 3127, NGC 3129, NGC 3130

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.