eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3149

NGC 3149
Objekt NGC 3149 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3149 - galaxie v súhvezdí Chameleón
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.00'x1.9'
veľkosť: V=12.6m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h3m43.4s; Dec= -80°25'20"
RedShift (z): 0.006718
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3149: na základe množstva červeného posunu (z) - 28.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3149 : PGC 29171, ESO 19-1, IRAS 10043-8010

Blízke objekty: NGC 3147, NGC 3148, NGC 3150, NGC 3151

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.