eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3188A

NGC 3188A
Objekt NGC 3188A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3188A - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 0.40'x0.2'
veľkosť: V=16.6m; B=17.5m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h19m38.2s; Dec= 57°25'7"
RedShift (z): 0.026339
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3188A: na základe množstva červeného posunu (z) - 111.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3188A : PGC 30179, MCG 10-15-64, MK 30, KUG 1016+576A

Blízke objekty: NGC 3186-2, NGC 3187, NGC 3188, NGC 3189

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.