eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3214

NGC 3214
Objekt NGC 3214 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3214 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.3'
veľkosť: V=13.9m; B=14.8m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h23m8.7s; Dec= 57°2'20"
RedShift (z): 0.025825
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3214: na základe množstva červeného posunu (z) - 109.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3214 : PGC 30419, MCG 10-15-71, CGCG 290-32

Blízke objekty: NGC 3212, NGC 3213, NGC 3215, NGC 3216

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.