eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3250

NGC 3250
Objekt NGC 3250 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3250 - galaxie v súhvezdí Výveva
Typ: E4 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.70'x2.0'
veľkosť: V=11.1m; B=12.2m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h26m32.1s; Dec= -39°56'37"
RedShift (z): 0.009420
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3250: na základe množstva červeného posunu (z) - 39.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3250 : PGC 30671, ESO 317-26, MCG -7-22-7

Blízke objekty: NGC 3250A, NGC 3250B, NGC 3251, NGC 3252

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.