eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3256

NGC 3256
Objekt NGC 3256 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3256 - galaxie v súhvezdí Plachty
Typ: Sb/P -
Uhlové rozmery: 3.80'x2.1'
veľkosť: V=11.5m; B=12.2m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h27m51.4s; Dec= -43°54'19"
RedShift (z): 0.009354
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3256: na základe množstva červeného posunu (z) - 39.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3256 : PGC 30785, ESO 263-38, MCG -7-22-10, VV 65, AM 1025-433, IRAS 10257-4338

Blízke objekty: NGC 3256B, NGC 3256C, NGC 3256A, NGC 3257

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.