eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3292-2

NGC 3292-2
Objekt NGC 3292-2 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3292-2 - galaxie v súhvezdí Sextant
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.3'
veľkosť: V=15.1m; B=16.1m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h35m30.9s; Dec= -6°11'3"
RedShift (z): 0.008200
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3292-2: na základe množstva červeného posunu (z) - 34.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3292-2 : PGC 31364, MCG -1-27-22, NPM1G -05.0370

Blízke objekty: NGC 3290, NGC 3291, NGC 3292-1, NGC 3293

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.