eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3291

NGC 3291
Objekt NGC 3291 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3291 - Jedna hviezdiča v súhvezdí Malý lev
Typ: * -
veľkosť: B=14.9m
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h36m6.2s; Dec= 37°16'30"

Blízke objekty: NGC 3289, NGC 3290, NGC 3292-2, NGC 3292-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.