eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 330

NGC 330
Objekt NGC 330 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 330 - globulárny zhluk hviezd v súhvezdí Tukan
Typ: GCL -
Uhlové rozmery: 1.40'
veľkosť: V=9.6m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h56m19.8s; Dec= -72°27'44"
Iné mená objektu NGC 330 : ESO 29-SC24, in SMC

Blízke objekty: NGC 328, NGC 329, NGC 331, NGC 332

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.