eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3322

NGC 3322
Objekt NGC 3322 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3322 - galaxie v súhvezdí Sextant
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.50'x1.2'
veľkosť: V=13.0m; B=13.7m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h38m50.5s; Dec= -11°38'56"
RedShift (z): 0.008296
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3322: na základe množstva červeného posunu (z) - 35.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3322 : PGC 31653, NGC 3321, MCG -2-27-10, UGCA 214, IRAS 10363-1123

Blízke objekty: NGC 3320, NGC 3321, NGC 3323, NGC 3324

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.