eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3327

NGC 3327
Objekt NGC 3327 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3327 - galaxie v súhvezdí Malý lev
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.8'
veľkosť: V=13.4m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h39m57.8s; Dec= 24°5'30"
RedShift (z): 0.021025
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3327: na základe množstva červeného posunu (z) - 88.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3327 : PGC 31729, UGC 5803, MCG 4-25-38, CGCG 124-51

Blízke objekty: NGC 3325, NGC 3326, NGC 3328, NGC 3329

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.