eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 334

NGC 334
对象 NGC 334 正好位于图片的中心.

NGC 334 - 星系 在星座 玉夫座
类型: SBb - 螺旋星系酒吧
角度尺寸: 1.20'x0.6'
恒星的大小: V=13.6m; B=14.4m
表面亮度: 12.9 mag/arcmin2
这个时代的坐标 J2000: Ra= 0h58m49.8s; Dec= -35°6'56"
红移 (z): 0.030721
从太阳距离 NGC 334: 基于红移值 (z) - 129.8 MPC;
其他对象名称 NGC 334 : PGC 3514, ESO 351-26, MCG -6-3-12, IRAS 00564-3523

邻居的对象: NGC 333, NGC 333A, NGC 335, NGC 336

充分 目录 NGC / IC


此版本的 NGC目录使用NASA,ngcicproject.org和其他来源的快照。 在原来位置的图像被提及为免费的许可限制。 如有误解,请联告诉我,他们将被删除。