eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 334

NGC 334
Objekt NGC 334 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 334 - galaxie v súhvezdí Sochár
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x0.6'
veľkosť: V=13.6m; B=14.4m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h58m49.8s; Dec= -35°6'56"
RedShift (z): 0.030721
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 334: na základe množstva červeného posunu (z) - 129.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 334 : PGC 3514, ESO 351-26, MCG -6-3-12, IRAS 00564-3523

Blízke objekty: NGC 333, NGC 333A, NGC 335, NGC 336

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.