eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 333

NGC 333
Objekt NGC 333 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 333 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E? -
Uhlové rozmery: 1.60'x0.9'
veľkosť: V=13.9m; B=14.9m
Jas povrchu: 14.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h58m51.3s; Dec= -16°28'8"
RedShift (z): 0.054077
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 333: na základe množstva červeného posunu (z) - 228.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 333 : PGC 3519, NGC 333A, MCG -3-3-13

Blízke objekty: NGC 332, NGC 333B, NGC 333A, NGC 334

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.