eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 337

NGC 337
Objekt NGC 337 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 337 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBcd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.00'x1.8'
veľkosť: V=11.6m; B=12.1m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 0h59m49.9s; Dec= -7°34'41"
RedShift (z): 0.005497
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 337: na základe množstva červeného posunu (z) - 23.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 337 : PGC 3572, MCG -1-3-53, IRAS 00573-0750

Blízke objekty: NGC 336, NGC 337A, NGC 338, NGC 339

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.