eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3423

NGC 3423
Objekt NGC 3423 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3423 - galaxie v súhvezdí Sextant
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 3.90'x3.3'
veľkosť: V=11.1m; B=11.6m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 10h51m14.4s; Dec= 5°50'24"
RedShift (z): 0.003372
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3423: na základe množstva červeného posunu (z) - 14.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3423 : PGC 32529, UGC 5962, MCG 1-28-12, CGCG 38-29

Blízke objekty: NGC 3421, NGC 3422, NGC 3424, NGC 3425

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.