eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3557B

NGC 3557B
Objekt NGC 3557B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3557B - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: E5 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 2.00'x0.5'
veľkosť: V=12.6m; B=13.6m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h9m31.9s; Dec= -37°20'59"
RedShift (z): 0.009663
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3557B: na základe množstva červeného posunu (z) - 40.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3557B : PGC 33824, ESO 377-15, MCG -6-25-4

Blízke objekty: NGC 3555, NGC 3556, NGC 3557, NGC 3557A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.