eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 357

NGC 357
Objekt NGC 357 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 357 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.50'x1.7'
veľkosť: V=12.0m; B=13.1m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h3m21.8s; Dec= -6°20'21"
RedShift (z): 0.008026
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 357: na základe množstva červeného posunu (z) - 33.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 357 : PGC 3768, MCG -1-3-81

Blízke objekty: NGC 355, NGC 356, NGC 358, NGC 359

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.