eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3639

NGC 3639
Objekt NGC 3639 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3639 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 0.60'x0.5'
veľkosť: V=13.7m; B=14.6m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h21m35.5s; Dec= 18°27'31"
RedShift (z): 0.018149
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3639: na základe množstva červeného posunu (z) - 76.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3639 : PGC 34819, UGC 6374, MCG 3-29-36, CGCG 96-32, ARAK 289

Blízke objekty: NGC 3637, NGC 3638, NGC 3640, NGC 3641

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.