eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3638

NGC 3638
Objekt NGC 3638 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3638 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.30'x0.7'
veľkosť: V=13.4m; B=14.2m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h20m9.9s; Dec= -8°6'20"
RedShift (z): 0.024901
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3638: na základe množstva červeného posunu (z) - 105.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3638 : PGC 34688, MCG -1-29-7, IRAS 11176-0749

Blízke objekty: NGC 3636, NGC 3637, NGC 3639, NGC 3640

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.