eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3636

NGC 3636
Objekt NGC 3636 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3636 - galaxie v súhvezdí Pohár
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x1.3'
veľkosť: V=12.4m; B=13.3m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h20m25s; Dec= -10°16'55"
RedShift (z): 0.005807
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3636: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3636 : PGC 34709, MCG -2-29-19, near SAO 156618

Blízke objekty: NGC 3634, NGC 3635, NGC 3637, NGC 3638

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.