eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3643

NGC 3643
Objekt NGC 3643 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3643 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: SB0-a - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x0.8'
veľkosť: V=14.1m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h21m24.9s; Dec= 3°0'51"
RedShift (z): 0.005838
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3643: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3643 : PGC 34802, MCG 1-29-36, CGCG 39-136

Blízke objekty: NGC 3641, NGC 3642, NGC 3644, NGC 3645

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.