eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3716

NGC 3716
Objekt NGC 3716 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3716 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.6'
veľkosť: V=13.5m; B=14.5m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h31m41.2s; Dec= 3°29'17"
RedShift (z): 0.022109
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3716: na základe množstva červeného posunu (z) - 93.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3716 : PGC 35545, UGC 6513, MCG 1-30-1, CGCG 40-1, KARA 483

Blízke objekty: NGC 3714, NGC 3715, NGC 3717, NGC 3718

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.