eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3737A

NGC 3737A
Objekt NGC 3737A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3737A - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.5'
veľkosť: V=14.8m; B=15.8m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h35m31.2s; Dec= 54°55'52"
RedShift (z): 0.017492
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3737A: na základe množstva červeného posunu (z) - 73.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3737A : PGC 94195

Blízke objekty: NGC 3735, NGC 3736, NGC 3737, NGC 3738

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.