eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3740

NGC 3740
Objekt NGC 3740 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3740 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.4'
veľkosť: V=14.0m; B=14.9m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h36m12.1s; Dec= 59°58'36"
RedShift (z): 0.010821
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3740: na základe množstva červeného posunu (z) - 45.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3740 : PGC 35883, UGC 6573, MCG 10-17-23, CGCG 292-8, SBS 1133+602

Blízke objekty: NGC 3738, NGC 3739, NGC 3741, NGC 3742

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.