eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3838

NGC 3838
Objekt NGC 3838 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3838 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x0.6'
veľkosť: V=12.3m; B=13.3m
Jas povrchu: 12.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h44m13.4s; Dec= 57°56'55"
RedShift (z): 0.004403
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3838: na základe množstva červeného posunu (z) - 18.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3838 : PGC 36505, UGC 6707, MCG 10-17-56, CGCG 292-22

Blízke objekty: NGC 3836, NGC 3837, NGC 3839, NGC 3840

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.