eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3847

NGC 3847
Objekt NGC 3847 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3847 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x1.1'
veľkosť: V=13.3m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h44m14s; Dec= 33°30'52"
RedShift (z): 0.031829
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3847: na základe množstva červeného posunu (z) - 134.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3847 : PGC 36504, NGC 3856, UGC 6708, MCG 6-26-23, CGCG 186-32

Blízke objekty: NGC 3846A, NGC 3846, NGC 3848, NGC 3849

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.