eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3915

NGC 3915
Objekt NGC 3915 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3915 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x0.4'
veľkosť: V=13.9m; B=14.8m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h49m24.2s; Dec= -5°7'5"
RedShift (z): 0.005573
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3915: na základe množstva červeného posunu (z) - 23.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3915 : PGC 36933, IC 2963, MCG -1-30-36, IRAS 11468-0450, other id: GSC 4937-1145 ?

Blízke objekty: NGC 3913, NGC 3914, NGC 3916, NGC 3917

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.