eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 3941

NGC 3941
Objekt NGC 3941 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 3941 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.50'x2.5'
veľkosť: V=10.3m; B=11.3m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h52m55.3s; Dec= 36°59'13"
RedShift (z): 0.003095
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 3941: na základe množstva červeného posunu (z) - 13.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 3941 : PGC 37235, UGC 6857, MCG 6-26-51, CGCG 186-62

Blízke objekty: NGC 3939, NGC 3940, NGC 3942, NGC 3943

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.