eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4005

NGC 4005
Objekt NGC 4005 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4005 - galaxie v súhvezdí Lev
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 1.20'x0.7'
veľkosť: V=13.1m; B=13.9m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 11h58m10s; Dec= 25°7'20"
RedShift (z): 0.014906
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4005: na základe množstva červeného posunu (z) - 63.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4005 : PGC 37661, NGC 4007, UGC 6952, MCG 4-28-107, CGCG 127-120

Blízke objekty: NGC 4004A, NGC 4004B, NGC 4006, NGC 4007

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.