eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4029

NGC 4029
Objekt NGC 4029 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4029 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.20'x0.7'
veľkosť: V=13.5m; B=14.3m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h0m3.2s; Dec= 8°10'56"
RedShift (z): 0.020738
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4029: na základe množstva červeného posunu (z) - 87.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4029 : PGC 37816, UGC 6990, MCG 1-31-8, CGCG 41-17

Blízke objekty: NGC 4027A, NGC 4028, NGC 4030, NGC 4031

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.