eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4031

NGC 4031
Objekt NGC 4031 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4031 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.4'
veľkosť: V=14.4m; B=15.2m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h0m31.3s; Dec= 31°56'48"
RedShift (z): 0.026218
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4031: na základe množstva červeného posunu (z) - 110.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4031 : PGC 37855, MCG 5-28-75, CGCG 157-82, ARAK 341

Blízke objekty: NGC 4029, NGC 4030, NGC 4032, NGC 4033

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.