eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4095

NGC 4095
Objekt NGC 4095 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4095 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: E? -
Uhlové rozmery: 1.30'x1.0'
veľkosť: V=13.6m; B=14.6m
Jas povrchu: 14.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h5m54.2s; Dec= 20°34'25"
RedShift (z): 0.023843
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4095: na základe množstva červeného posunu (z) - 100.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4095 : PGC 38324, MCG 4-29-22, CGCG 128-25

Blízke objekty: NGC 4093, NGC 4094, NGC 4096, NGC 4097

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.