eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4128

NGC 4128
Objekt NGC 4128 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4128 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 2.40'x0.9'
veľkosť: V=12.0m; B=12.9m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h8m32.2s; Dec= 68°46'5"
RedShift (z): 0.007759
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4128: na základe množstva červeného posunu (z) - 32.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4128 : PGC 38555, UGC 7120, MCG 12-12-2A, CGCG 335-3

Blízke objekty: NGC 4126, NGC 4127, NGC 4128A, NGC 4129

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.