eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4179

NGC 4179
Objekt NGC 4179 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4179 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 4.20'x1.3'
veľkosť: V=11.0m; B=11.9m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h12m52.1s; Dec= 1°17'59"
RedShift (z): 0.004190
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4179: na základe množstva červeného posunu (z) - 17.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4179 : PGC 38950, UGC 7214, MCG 0-31-38, CGCG 13-104, Todd 15

Blízke objekty: NGC 4177, NGC 4178, NGC 4180, NGC 4181

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.