eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4196

NGC 4196
Objekt NGC 4196 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4196 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x1.2'
veľkosť: V=12.8m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h14m29.6s; Dec= 28°25'25"
RedShift (z): 0.013259
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4196: na základe množstva červeného posunu (z) - 56.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4196 : PGC 39098, UGC 7245, MCG 5-29-40, CGCG 158-50

Blízke objekty: NGC 4194, NGC 4195, NGC 4197, NGC 4198

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.