eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4213

NGC 4213
Objekt NGC 4213 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4213 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.70'x1.7'
veľkosť: V=12.5m; B=13.5m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h15m37.5s; Dec= 23°58'55"
RedShift (z): 0.022482
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4213: na základe množstva červeného posunu (z) - 95.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4213 : PGC 39223, UGC 7276, MCG 4-29-54, CGCG 128-65

Blízke objekty: NGC 4211, NGC 4212, NGC 4214, NGC 4215

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.