eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 423

NGC 423
Objekt NGC 423 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 423 - galaxie v súhvezdí Sochár
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.4'
veľkosť: V=13.5m; B=14.4m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h11m22.1s; Dec= -29°14'4"
RedShift (z): 0.005344
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 423: na základe množstva červeného posunu (z) - 22.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 423 : PGC 4266, ESO 412-11, MCG -5-4-4, IRAS 01090-2929

Blízke objekty: NGC 421, NGC 422, NGC 424, NGC 425

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.