eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4235

NGC 4235
Objekt NGC 4235 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4235 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 4.20'x0.9'
veľkosť: V=11.6m; B=12.6m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h17m9.7s; Dec= 7°11'27"
RedShift (z): 0.008039
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4235: na základe množstva červeného posunu (z) - 34.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4235 : PGC 39389, IC 3098, UGC 7310, MCG 1-31-36, CGCG 41-62, VCC 222

Blízke objekty: NGC 4233, NGC 4234, NGC 4236-2, NGC 4236-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.