eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4262

NGC 4262
Objekt NGC 4262 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4262 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: E/SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.80'x1.6'
veľkosť: V=11.6m; B=12.5m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h19m30.6s; Dec= 14°52'40"
RedShift (z): 0.004533
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4262: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4262 : PGC 39676, UGC 7365, MCG 3-31-101, CGCG 99-14, VCC 355

Blízke objekty: NGC 4260, NGC 4261, NGC 4263, NGC 4264

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.