eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4271

NGC 4271
Objekt NGC 4271 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4271 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.50'x1.3'
veľkosť: V=12.6m; B=13.6m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h19m32.7s; Dec= 56°44'14"
RedShift (z): 0.015851
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4271: na základe množstva červeného posunu (z) - 67.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4271 : PGC 39683, UGC 7375, MCG 10-18-25, CGCG 293-10

Blízke objekty: NGC 4269, NGC 4270, NGC 4272, NGC 4273

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.