eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4335

NGC 4335
Objekt NGC 4335 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4335 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: E2 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x1.5'
veľkosť: V=12.4m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h23m1.9s; Dec= 58°26'40"
RedShift (z): 0.015417
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4335: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4335 : PGC 40169, UGC 7455, MCG 10-18-35, CGCG 293-15

Blízke objekty: NGC 4333, NGC 4334, NGC 4336, NGC 4337

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.