eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4393

NGC 4393
Objekt NGC 4393 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4393 - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SBcd - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.20'x3.0'
veľkosť: V=12.7m; B=13.4m
Jas povrchu: 15.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h25m51.3s; Dec= 27°33'43"
RedShift (z): 0.002518
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4393: na základe množstva červeného posunu (z) - 10.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4393 : PGC 40600, UGC 7521, MCG 5-29-83, CGCG 158-104

Blízke objekty: NGC 4391, NGC 4392, NGC 4394, NGC 4395

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.