eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4433

NGC 4433
Objekt NGC 4433 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4433 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.20'x0.9'
veľkosť: V=12.7m; B=13.3m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 12h27m38.5s; Dec= -8°16'45"
RedShift (z): 0.010007
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4433: na základe množstva červeného posunu (z) - 42.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4433 : PGC 40894, MCG -1-32-13, IRAS 12250-0800

Blízke objekty: NGC 4431, NGC 4432, NGC 4434, NGC 4435

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.